Audio 4 december

 

Weet jij hoe laat het is This feed has been generated by Socie on behalf of Senioren Regio Westerkwartier

 • Kerst Het is begonnen
  on 25 december 2023 at 11:07

  Er zijn enkele lezersDat snappen we ook. Je wordt overspoeld met meditatiesWe stoppen met het dagelijks delenHierbij het volledige document De bijdragen gaan door tot 7 januari

 • Tijd om te juichen - Vrijdag 22 december
  on 22 december 2023 at 09:00

  Paulus had menselijkerwijs alle reden om trots te zijn. Hij was een voorbeeldige Jood, die alles tot in de puntjes voor elkaar leek te hebben. Maar, zegt hij, wat ik vroeger als waardevol beschouwde bleek uiteindelijk maar rotzooi.in Jezus Christus is zoveel meer waard dan al onze menselijke Het enige wat er werkelijk toe doet is het kennen van Jezus Christus! Door één te worden met Hem, door de kracht van Zijn opstanding lijfelijk te mogen ervaren! Het geloof en vertrouwen inspanningen en ideeën. Deze tijd van Advent en Kerst is een tijd om dichter bij Jezus te leven. Door erbij stil te staan waarom Hij als mens in deze wereld kwam. Lied: LB 575 Jezus, leven van ons levenLezen Filippenzen 3: 7-11Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven. Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood.

 • Tijd om te juichen - Donderdag 21 december
  on 21 december 2023 at 09:00

  Paulus wordt niet moe om ons telkens te blijven wijzen op Jezus: er is maar één reden om blij te zijn. Alleen Hij kan ons blijvende vreugde geven.Vreugde, ook al worden we aangevochten in ons geloof, ook al worden we aan het twijfelen gebracht door dingen die we horen, lezen, zien, meemaken of moeten ondergaan. Vreugde die zijn oorzaak vindt buiten onszelf. Niet omdat we trots zijn op dingen die we zelf hebben bereikt, niet om ons vrome leven. Nee, zegt Paulus. Alleen Jezus! En niemand of niets anders. Lied: LB 907 Jezus, mijn verblijdenLezen Filippenzen 3: 1-6DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE FILIPPENZEN 31Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.De ware gerechtigheid2Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis! 3Want wíj zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. 4Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen.Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 5besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.

 • Tijd om te juichen Woensdag 30 december
  on 20 december 2023 at 09:00

  De leerlingen van Johannes de Doper attenderen hem erop dat er iemand is die meer aandacht krijgt dan hij. Ze maken zich zorgen: is die Jezus is een bedreiging?Johannes reageert onverwacht: ‘Ik ben juist blij dat Hij de aandacht krijgt. Ik ben slechts de vriend van de bruidegom. Op het bruiloftsfeest gaat het om Hém, niet om mij.’ Rond Kerst wil de aandacht nog wel eens uitgaan naar onszelf, ónze sfeer en onze gezelligheid. Kerst vraagt om iets anders: laten we blij zijn met de aandacht die er is voor Koning Jezus, Zoon van David, geboren in een stal, maar verheven tot in de hemel. Hij is onze bruidegom, en wij zijn blij als we zijn stem horen. Het feest is in aantocht. Luister goed!Lied: LB 741 Een engel roept de oude manLezen Johannes 3: 22-30Johannes spreekt over Jezus22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar een plaats in Judea. Ze bleven daar een tijd, en Jezus doopte er mensen. 23Ook Johannes doopte in dat gebied, in de plaats Enon, dicht bij Salim. Want er was in dat gebied veel water. Er kwamen daar veel mensen om zich te laten dopen. 24Het was voordat Johannes gevangen werd genomen.25De leerlingen van Johannes kregen een discussie met één van de Joden. Het ging over de vraag hoe iemand rein wordt door water. 26Daarna gingen de leerlingen naar Johannes en zeiden: ‘Meester, weet u nog dat we aan de overkant van de Jordaan waren? Toen was er een man bij u, en u zei over hem: ‘Dat is de Zoon van God.’ Die man is nu hier om mensen te dopen. Iedereen gaat naar hem toe!’27Johannes zei: ‘Ieder mens krijgt wat God hem wil geven. 28Jullie waren erbij toen ik zei: ‘Ik ben niet de messias, maar ik ben gestuurd om voor hem uit te gaan.’29Luister, wie heeft op een bruiloft de bruid in zijn armen? Dat is de bruidegom. En wie is er blij? De vriend van de bruidegom. Want de vriend is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En ik ben net zo blij als die vriend, omdat Jezus veel volgelingen krijgt. 30Jezus moet steeds belangrijker worden. En ik moet juist minder belangrijk worden.’J

 • Tijd om te juichen Dinsdag 19 december
  on 19 december 2023 at 09:00

  Het is geruststellend te weten dat er een nieuwe tijd aan zal breken.Maar hoe brengen we tot dat moment onze tijd door? Paulus drukt de gemeente van Tessalonica op het hart om – terwijl we wachten op de komst van de Heer Jezus Christus – te blijven werken, te blijven bemoedigen, te blijven strijden voor vrede en gerechtigheid. God werkt niet buiten ons om, maar door ons heen. Laat uw Koninkrijk komen, in mij en door mij. Dat het goede hier en nu – hoe gebrekkig ook – al zichtbaar mag worden, als teken van wat komen gaat. Wees blij, want Hij, Koning Jezus komt eraan!Lied: LB 623 Lezen I Thessalonicenzen 5: 12-24Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verhe eracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.