Taal  

De gewone taal is deze en komt voornamelyk hier op neder, “Het water is van ‘t zummer zoo hoog west als gien olde mensken heugen mag, veul gras is deur het water bedurven het groene gras is rood geworden, dat geft gien goed hooi veur de koeijen en peerden, waardeur ligt ontstaan ken, dat er aanstaande veur jaar veul zieke biesten, en ook magere peerden gevonden worden.”

Karakter

De menschen bezitten over het algemeen een goed karakter, de gewone tyd van opstaan is des morgens even voor vyf uren, omdat de arbeider dan te vyf uren by zyn werk kan zyn, dit is voornamelyk by de boerenstand. De timmerman en de kleermakers, komen een uur later te werk en zullen hun opstaan daar wel wat naar regelen, meestal is het gebruik, dat, waar zy komen te werken de koffy klaar staat of spoedig gereed wordt gemaakt hetwelk meestal eerst gedronken moet worden, eer die menschen hun werk beginnen; de overige ingezetenen hebben zulk een juiste tyd niet van opstaan, doch meestendeels, wordt naar dezen regel zoo wat gehandeld; doch by, of in den winter zoo juist niet; – Van acht tot negen uren, is het de tyd algemeen van te ontbyten; van negen tot twaalf uren is de werktyd van den voordag, die genen die hun werk te huis hebben, nemen tusschen tien en elf uren een potje koffy en die hun werk op het land hebben, genieten zulks, als zy des middags te huis komen, om het middag eten te gebruiken, doch dit is gene vaste regel, het werkvolk geniet, na dat zy eene vaste spyze gebruikt hebben ook brei, of ander nat eten daarna. Voort na een uur wordt het werk van den dag weer voortgezet, doch, die hun werk op het land, met paarden verrigten vangen eerst ten twee uren aan, en dan duurt het achtermiddagschoft, tot des avonds zes uren, wanneer een ieder op het hooren luiden der klok, zyn werk verlaat en naar huis gaat, om het avond eten te gebruiken, dat dan meest als klaar staat, en uit aardappelen met wat spek of vleesch en daarna wat bry bestaat, die hun werk te huis hebben (dit voornamelyk) de handwerkslieden, gebruiken des namiddags, zoo wat, om drie uren of voort daarna een potje thee, of in plaats daarvan een potje koffy, naar goed vinden; doch hebben de vrouwtjes eens eene visite, dat hier eene zeldzaamheid, by andere plaatsen te vergelyken is, dan komt de koffypot te vyf uren weer op tafel; te zeven of acht uren wordt er veel by de burger des avonds gegeten, en dan ten tien uren, wat eerder of wat later, is het tyd van te bed te gaan; doch de landlieden, beginnen hunnen nachtrust, des avonds te acht of te 9 uren, doch bykans ook niet later; of het moet zyn, dat de een den ander, eene visite geeft; dan gaat het wel tot twaalf of een uren in den nacht; by, of op deze visite gebruiken de menschen veel cocolade met beschuit; ook by de boeren zyn er sommigen, die in plaats van dat, ook wel een boterham en wat thee gebruiken, ook komt er enkel een slokje sterke drank by, en hiermede gaat de visite weer af. By de begravenisplegtigheden, na dat het lyk is ter aarde bested, wordt er over het algemeen tot spys gepresenteerd, witte brood, en best kluinbier. Na den maaltyd gaat een ieder zyns weegs; doch de naaste vrienden van den overledenen, blyven nog wat vergadert en gebruik, gewoonlyk eerst een kopje thee en nemen dan afscheid van elkander. Voor de trouwplegtigheden kan ik hier nog opgeven, dat, wanneer de trouwdag gekomen is, gaat het jonge paar, met de daartoe benoodigde getuigen, naar het huis der Gemeente, ook volgt hen dan wel eens eene stoet van naastbestaanden, allen netjes gekleed, en om als het ware den luister van dien dag watt e vergrooten. Wanneer het trouwen gedaan is, gaat dit Gezelschap naar huis, en gebruikt, ieder naar zyn Staat, eene warme of koude maaltyd, en des avonds geniet dit gezelschap eenige uitspanning by sterke drank; hierby worden dan somwylen meer goede vrienden en vriendinnen genoodigd en zoo gaat deze plegtigheid ten einde. De menschen zyn hier hulpvaardig en gedienstig jegens elkander, en niet groot van inborst; ook niet hoog gevoelende van zich zelven en roemen niet op hunne bezittingen of vermogens; doch zyn mededeelzaam aan armen en behoeftigen. Des zondags wordt de kerkgang by velen niet vergeten.